امروز:

نحوه استقراض شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام می تواند برای بسط و توسعه امور تجاری خود به دو صورت استقراض نماید.
1- بطور عادی
2- از طریق اوراق قرضه
الف- استقراض به طور عادی
بدین ترتیب است که مبلغی به عنوان وام از بانک ها و اشخاص برای مدت معینی گرفته می شود زیرا گرفتن وام یا دادن وام برای شرکت منعی ندارد. همان طوری که در بین مردم عادی و معمولی گرفتن استقراض وجه یا مالی معمول و متداول می باشد.
ب- استقراض از طریق اوراق قرضه
اوراق قرضه فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز شده و شرکت های سهامی خاص نمی توانند اوراق قرضه منتشر نمایند و در خصوص ورقه قرضه ماده 52 قانون تجارت چنین می گوید :
" ورقه قرضه ورقه مورد معامله ایست که معرف مبلغ وام است و با بهره معین که تمامی و یا اجزاء آن در موعد یا زمان های معینی باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود ". بنابراین ورقه قرضه به منزله سند طرف شرکت می باشد و کسانی که آن را دارا می باشند حق هیچگونه دخالت در امور شرکت را ندارند بلکه طلبکار شرکت محسوب می شوند و انتشار آن موقعی صورت می گیرد که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت پرداخت شده و مدت 2 سال از تاریخ اتمام ثبت گذشته و در اساسنامه شرکت پیش بینی گردیده و یا اینکه مجمع عمومی آن را تصویب نموده باشد.
و برای انتشار اوراق قرضه باید چگونگی فروش و انتشار آن همراه با طرح اعلامیه به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد تا از آن طریق در روزنامه رسمی درج شود.

شرایط انتشار اوراق قرضه :
1- انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
2- کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد.
3- دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4- دو ترازنامه عملکرد سالیانه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
چنانچه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک ماده چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. ضمناَ مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز ارزش قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.

اوراق قرضه باید به وسیله اشخاصی که حق امضاء دارند امضاء شوند و دارای موارد ذیل باشند :
1- نام شرکت
2- موضوع شرکت
3- شماره تاریخ ثبت شرکت
4- مرکز اصلی شرکت
5- مدت شرکت
6- مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کل آن پرداخت گردیده است.
7- چگونگی و شرایط بازپرداخت قرضه
8- تضمین هایی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
9- چنانچه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام باشد شرایط و نحوه تعویض و مهلت آن . 


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شروط واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود و محدودیت در واگذاری آن

قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره ای مغایر در اساسنامه تجویز نگردیده، واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است. شرط اول عبارت از لزوم تنظیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311 :
” انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی “.
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکت ها مشمول توصیف مذکور در ماده 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است. در گذشته، انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره  ثبت شرکت ها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی، به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین رعایت حکم ماده 103 فاقد اثر قانونی است. علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید. مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311 :
” … سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد . ”
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. لیکن، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت ” نمی توان به غیر منتقل نمود ” ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذارنده را در برمی گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که ” چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد ” و بلااشکال دانسته شده است. دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است که شرکت بامسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند های خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره مند است، واژه ” غیر ” در مقرره قانونی مورد بحث، اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می گردد. چرا که ” اولاَ کلمه غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج، ثانیاَ همان فلسفه که شرکای شرکت را مجاز می نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردد، ممکن است در مواردی پیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که دارد، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند “.
از نقطه نظر لغوی، ” غیر ” می تواند شامل هر شخصی به جز شخص شریک انتقال دهنده باشد. به دیگر سخن ، با کاربرد واژه ” غیر ” ، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته بدون آنکه در مقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد. از جهت فلسفه محدودیت اعمال شده نیز می توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه مورد بحث نایل گردید. زیرا اینکه گفته شود ” غیر ” به هر شخص به جز شرکا اطلاق می گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می نماید، لکن واگذاری سهم الشرکه میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، چنانچه شرکت دارای 5 شریک با سهم الشرکه مساوی باشد و دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه عضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه شریک منتقل الیه به 60% کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت ، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت. چنین وضعیتی تعاول رابطه میان شرکا را به هم زده و به شریک منتقل الیه اقتداری اعطا خواهد نمود که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبوده و برخلاف خواست و رضایت آن ها باشد. بنابراین، در مثال اخیر غیر به مفهوم دوم، یعنی شرکا و غیر شرکا قابلیت پذیرش بیشتر می یابد.
با این حال ، با توجه به اینکه از دید نگارنده، شرکت بامسئولیت محدود در زمره شرکت های سرمایه محسوب می گردد و بایستی برخی محدودیت های موجود در این شرکت و به ویژه در ارتباط با نقل و انتقال سرمایه برطرف و یا تعدیل شود و نیز با توجه به سختگیرانه بودن تشریفات انتقال سهم الشرکه، و همچنین دو پهلو بودن عبارت مورد بحث بهتر است دیدگاه اکثریت یعنی تفسیر ” غیر ” به اشخاص ثالث از سوی حقوقدانان و محاکم پذیرفته و اعمال شود.
نکته دیگری که آثار عملی قابل توجهی نه تنها نسبت به شرکت – شرکا بلکه در رابطه با اشخاص ثالث در پی دارد ، تحلیل اثر نقض حکم مزبور است. در صورتی که یکی از شرکا سهم الشرکه خود را بدون رضایت اکثریت شرکا به شخص سومی واگذار نماید، وضعیت انتقال گیرنده در شرکت چگونه خواهد بود ؟ به دیگر سخن ، آیا چنین انتقال گیرنده ای می تواند از مزایای قانونی معامله انجام شده استفاده کند ؟ پاسخ به این پرسش بسته به تحلیل حقوقی اعتبار معامله انجام شده و همچنین نقشی است که اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی ایفا می نمایند.
اگرچه قانون تجارت به روشنی، ضمانت اجرای حکم ممنوعیت یادشده را بیان نداشته، لکن مطابق قواعد حقوقی پیامد زیر پانهادن این حکم باید بی اعتباری عمل حقوقی در معنای عدم نفوذ آن باشد. چرا که رضایت مذکور در ماده 102 قانون تجارت، حقی است که منحصراَ از آن شرکای شرکت بوده و ابراز آن پیش و یا پس از انجام معامله به شکل تنفیذ، اثر یکسان دارد. در نتیجه، با تنفیذ معامله، کلیه آثار یک عمل حقوقی صحیح بر آن بار خواهد گردید. حال اگر اکثریت شرکا واگذاری سهم الشرکه را مورد تایید قرار ندهند، تکلیف معامله و حقوق طرفین چه خواهد شد ؟
در پاسخ به این پرسش، میان حقوقدانان هم سخنی به چشم نمی خورد . از دید برخی ” چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصه نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا فاقد هرگونه اثری خواهد بود “. بر پایه این دیدگاه، ” انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت ، مطلقاَ باطل است “. چرا که ویژگی مزبور از چنان پیوندی با نظم عمومی برخوردار است که حتی تعیین نه تنها اکثریت کمتر، بلکه اکثریت بالاتر در اساسنامه نیز خلاف قانون شمرده شده است. از دید برخی دیگر، که با قواعد حقوقی و نیز مقرره مورد بحث همخوانی دارد ، اگرچه ” ماده 102 امری است ” ، لکن این بدان معناست که ” شرکا می توانند اکثریت مزبور در ماده 102 را زیادتر نمایند، ولی نمی توانند آن را تقلیل دهند . ”
با ملاحظه دو دیگاه بالا، با فرض آمره بودن مقرره مزبور، اولاَ ، حکم بطلان به عنوان ضمانت اجرای حکم ماده 102، قابل قبول به نظر نمی رسد . چرا که چنین برداشتی از مقررات ماده 102 با ظاهر و مفهوم آن مقرره و سازگاری ندارد. مهم تر از آن، حکم بطلان مشکلات و عوارض بسیاری را در روابط حقوقی شرکا و شرکت با یکدیگر و اشخاص ثالث پدید خواهد آورد، که از دید مصلحت اجتماعی باید از آن ها پرهیز نمود. بنابراین، ضمانت اجرای حکم ماده 102 را باید قابلیت ابطال دانست.

    نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ……………. با مسئولیت محدود

نام شرکت : ………………………
شماره ثبت : ……………………..
سرمایه ثبت شده : ……………….
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………… با مسئولیت محدود در ساعت ………………… مورخ ……………… با حضور اکثریت / کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه اتخاذ تصمیم گردید.
1. آقای / خانم …………………. سهم الشرکه خود به مبلغ …………………. ریال را به آقای / خانم ……………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ………………. منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
2. آقای / خانم …………………… سهم الشرکه خود به مبلغ ………………. ریال را به آقای / خانم ………………. فرزند …………………………. به شماره شناسنامه …………………… منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
3. به آقای / خانم ……………….. وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تسلیم و ثبت صورتجلسه اقدام و هزینه های قانونی را پرداخت و ذیل دفاتر ثبت را امضاء کند.
ردیف     نام و نام خانوادگی شریک           میزان سهم الشرکه            امضاء
1           ……………………                 ……………..               …..
2           ………………….                   …………….                ……
3           ………………. .                     …………..                  …..
4           ………………..                      ………….                  ……..


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند." 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

آئین نامه تاسیس پارک­های علم و فنّاوری

آئین نامه تاسیس پارک­های علم و فنّاوری  :پارک­های علم و فنّاوری به نمونه یکی از نهادهای اجتماعی تاثیر گذار در امر توسعه فنّاوری و به تبع آن و  توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده می باشد. پارک‌های علم و فنّاوری و  محیط‌هایی مناسب  جهت  می باشدقرار و حضور حرفه‌ای شرکت­های فنّاوری کوچک و متوسط و  واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و  موسسه های پژوهشی می باشد که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه­ها به  امور­های فنّاوری اشتغال دارند. هدف نهائی این همنشینی و  ایجاد چشمه‌های فنّاوری و تسهیل فرآیند جذب و  ارتقا و انتشار آن می باشد به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از  امور­های منتهی به محصولات فنّاوری در این پارک­ها به صورت حرفه‌ای قابل  صورت دادن باشد. اهّم این  امور­ها شامل بازارسنجی و  ایده­ پردازی و  پژوهش علمی و  طراحی مهندسی و  نمونه­سازی و  طراحی صنعتی و  می باشدانداردسازی و  تدوین دانش فنی و  ثبت مالکیت فکری و  فروش و عملیات مستشاری بعدی  جهت  تحقق محصولات فنّاوری در عرصه تولیدات صنعتی و همچنین عرضه دیگر خدمات تخصصی می‌باشد. همکاری­های بین‌المللی  جهت  می باشدفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور تاثیر گذار در بازارهای فنّاوری جهان از اهداف راهبردی پارک­های علم و فنّاوری  می باشد.

    پارک علم و فنّاوری : سازمانی می باشد که بوسیله متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن زیاد شدن ثروت در جامعه از  روش ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده بین  شرکت­های حضور یافته در پارک و مؤسسه‌های متّکی بر علم و دانش می باشد.  جهت  دستیابی به این هدف و  پارک علمی جریان دانش و فنّاوری را در بین  دانشگاه­ها و  موسسه­های تحقیق و توسعه و  شرکت­های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت می‌کند و رشد شرکت­های متّکی برنوآوری را از روش مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌ها همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری وتسهیلات باکیفیت بالافراهم می‌نمایند٫

    سازمان موسس(متقاضی) : سازمانی می باشد که متقاضی تاسیس پارک می باشند و تامین اعتبارات آن از مجاری دولتی و غیردولتی را به عهده می­گیرد.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

موسساتی که مقصود جلب منافع مادی میباشد

 

موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد . اینگونه موسسات ،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند. بنابراین فعالیتهایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ضوابط شرکتهای تأمین دارایی

ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه

در اجرای بند ۵ ماده ۴  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و  مقررات  شرکتهای تأمین دارایی موضوع بند ۱۸ ماده ۱  قوانین  مذکور و به شرح مواد آتی می باشد.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و  در این مقررات  به همان مفاهیم به کار می روند. واژههای دیگر نیز به شرح زیر تعریف میشوند:

۱ و   قوانین : منظور  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذر ۱۳۸۴ می باشد.

۲ و  قوانین: عبارت می باشد از همه مصوبات هیأت وزیران و  شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن.

۳ و  سهامدار عمده: شخصی می باشد که از روش تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام شرکت تأمین دارایی بیشتر از ۱۰ درصد حق رأی  جهت  انتخاب مدیران این شرکت را در اختیار دارد.

۴ و  مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای عالی بازار بورس درخصوص تأسیس شرکت تأمین دارایی و موافقت با ثبت شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت ها.

۵ و  مجوز  امور: اعطای مجوز از سوی سازمان بازار بورس و اوراق بهادار  جهت  شروع  امور شرکت تأمین دارایی جدیدالتأسیس

ماده ۲:

جهت  تأسیس شرکت تأمین دارایی و  مؤسسین ابتدا  می بایست درخومی باشد خود  جهت  تأسیس شرکت را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به سازمان ارایه دهند.

۱ و  نام پیشنهادی که دربرگیرنده نمونه ” شرکت تأمین دارایی ” باشد

۲ و  نوع شخصیت حقوقی مورد دید مؤسسین  جهت  تأسیس شرکت که می تواند به صورت سهامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام باشد

۳ و  طرح اساسنامه شرکت

۴ و  مبلغ دارایی شرکت و چگونگی تأمین آن  شامل زمان بندی تأمین دارایی و  پیش بینی ترکیب سهامداران و  درصدی از دارایی شرکت که مؤسسین تعهد و پرداخت می کنند و  درصد نقد و غیر نقد آورده موسسین و مشخصات آورده غیر نقد

۵ و  هویت کامل و  اقامتگاه و  سوابق مؤسسین و نماینده آنها

۶ و  طرح تجاری شرکت شامل اهداف و  می باشدراتژیها و  برنامه های شرکت  جهت  ۳ سال  بعد از تأسیس و  ترازنامه پیش بینیشده  جهت  یک سال کامل شمسی و صورت سود و زیان پیشبینیشده  جهت  ۲ سال کامل شمسی  بعد از تأسیس شرکت

ماده ۳: درصورت تکمیل  شدن پرونده و  سازمان موظف می باشد ظرف مدت ۳۰ روز کاری مدارک و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز مقررات  زیر و  پیشنهاد صدور مجوز را  جهت  تصویب به شورا ارایه نماید.

الف) طرح اساسنامهی پیشنهادی  جهت  شرکت مورد تأیید سازمان باشد

ب) دارایی در دید گرفته شده  جهت  شرکت برابر یا بیشتر از حداقل دارایی تعیین شده توسط سازمان  جهت  شرکتهای تأمین دارایی باشد

ج) در صورتی که قسمتی از دارایی شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود و  دارایی غیرنقد در رمی باشدای اهداف شرکت و  قابل می باشدفاده می باشند و می باشدفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش بینی شده باشد و از ۱۰% دارایی تجاوز  نکند .

ماده ۴: سهامدار عمده شرکت  بعد از تأسیس  می بایست به تأیید سازمان برسد.

ماده ۵:  بعد از ابلاغ مصوبه شورا درخصوص تأسیس شرکت و  مؤسسین  وظیفه دارند در مهلت های زیر شرکت تأمین دارایی را نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نمایند و  در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خواهد شد.

الف) در صورتی که تأسیس شرکت منوط به عرضه عمومی سهام شرکت باشد و  ۹ ماه  بعد از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ب ) در مواردی غیر از حالت(الف) و  ۶ ماه  بعد از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تعریف شرکت مدنی

شرکت مدنی


در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدنبه سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.
به موجب ماده 571 قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجۀ  اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛ زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).
از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند.
آنچه در قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنی حالتی را ایجاد می کند، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که در ماده 573 قانون مدنی آمده است، شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را به دیگری بفروشد، یا صلح یا هبه کند. در این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک(شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی به نام شرکت.
در فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل به نام «شرکنت» تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این عقد هستند. به عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند) حاصل شود یا به طور قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. این گروه عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را در کنار بیع، صلح و معاوضه، در زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را در ذیل مبحث مربوط به عقود معین آورده است.
اما در حال حاضر، عقیده غالب این است که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در شی ء واحد می تواند به موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگرف حقو خود را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند». در این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت در ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند که می توانند یا به صورت بردن و تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.
باید پرسیدد آیا این تعریف را می توان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسری داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف مزبور در تعریف شرکت جاری نیز به چشم می خورد. آنچه باید گفت این است که:
اولاً در شرکت به مفهوم تجاری، هدف شرکا چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان خود نیست. بنابراین، تشکیلاتی که برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛
ثانیاً در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا ب مال مشاع محو نمی شوند؛ در حالی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که تعبیر می شود مال مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که امول شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته می شود، متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تهیه صورتهای مالی


تهیه صورت‌های مالی و خطاهای احتمالی آن

در برخی از شرکت‌ها که صورتهای مالی تهیه می‌شود و  اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنان مشاهده می‌شود که برخی از آن اشکالات عمده و برخی هم جزئی می باشد. در رابطه با این اشکالات و  موضوع عمده یا جزئی بودن آنان را باید کنار گذاشت.صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود و  باید عاری از هرگونه اشتباه و  اعم از عمده و  جزئی و  ظاهری یا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی منعکس‌کننده طرز عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت می باشد. صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر دنیا تهیه می‌شود و  با کیفیت بسیار بالا از هر جنبه (کاغذ و  حروفچینی و  رنگها و  طراحی و  صفحه‌بندی و  محتویات و …..) تهیه صورتهای مالی و به صورت کتابچه چاپ می‌شود. در چنین گزارش‌هایی و  کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود.

علل این امور را می‌توان مسوولیت پذیری افرای دانست که این گزارش‌ها را تهیه می نمایند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها در جامعه مربوط می‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هایی مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی می باشد و جهت شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد
و انتظاری هم از این شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند و  ولی همان صورت‌های مالی که توسط برخی از شرکت‌ها برروی کاغذ عادی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به گونه بسیار ساده‌ای است و  حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشندمی‌توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری) و  به احتمال زیاد در اثر بی دقتی و  بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنان رخ می‌دهد زیرا جهت آنان صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی و یادداشت‌های پیوست آنان فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر می باشد.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مجوز فعالیت


مجوز فعالیت

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط. 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

موسسات کاریابی


موسسات کاریابی  و  آیین اسمه ها و ضوابط

ماده ۱-  جهت از اصطلاحاتی که در  آئین اسمه موسسات کاریابی  بکار برده شده میباشد به شرح ذیل می­باشد:

الف) کاریابی: جهت مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (خصوصی و  تعاونی) می­باشد که توسط اشخاص جهت راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و شاغلین و   شناسایی فرصت­های شغلی در داخل و و یا خارج از کشور جهت  بکارگماری تقاضاکنندگان کار و تأمین خواست متقاضیان نیروی کار راه اندازی می­گردند .

تبصره: کاریابی­ها به دو نوع عمومی و تخصصی تقسیم می­شوند: حوزه فعالیت کاریابی­های عمومی منحصر به بخش خدمات و کاریابی­های تخصصی به بخش­های کشاورزی و  صنعت و معدن و ساختمان مربوط می­شود که در صورت افزایش درخواستبه سایر بخش­های تخصصی نیز تسری می­یابد .

ب) مشاور: فردی میباشد آشنا به قوانین و مقررات بازار کار داخلی و و یا خارجی و همچنین درخواستنیروی کار آن بازار که  مشاوره شغلی به متقاضیان را با استفاده از فنون و روش­های مشاوره بعهده داشته .

پ) کاریاب: انجام امور مربوط به شناسایی فرصت­های شغلی و  کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیائی و نوع فعالیت­ها را به جهت جذب فرصت­های شغلی بر عهده داشته .

ت) دفتر مرکزی: جهت محل معینی میباشد که از طرف مدیر کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته خواهد شد و فعالیت کاریابی در آن بصورت متمرکز و مستقل انجام می شود.

ث) دفتر نمایندگی: جهت مکانی میباشد که مدیر کاریابی بنا به ضرورت بر طبق ضوابط مندرج در ماده (۱۰) این آیین­نامه ایجاد می گردد و فعالیت آن زیر نظر دفتر مرکزی است.

ج) انجمن: انجمن کاریابی­های غیردولتی یک تشکل حقوقی و صنفی میباشد که از اجتماع اعضاء کاریابی­ها بر طبق آیین­نامه مربوطه  تشکیل می­گردد .

چ) وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی

ح) نهاد استان: نهاد کار و امور اجتماعی استان مربوط

خ ) قانون: قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰

د) هیأت مرکزی: هیأت موضوع ماده (۵) این آیین­نامه که در وزارت تشکیل می­شود .


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

محل فعالیت های تجاری

 

محل فعالیت تجاری

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد . 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

GMP و شرایط اخذ این گواهی


گواهینامه GMP

GMP مبانی GMP با تمرکز بر سا ختارهای محیطی ونیز لوازم وتجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا و  دارو ومواد افزودنی و  راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه با نوع فرآوری و به جهت رسیدن به یک زیر ساخت شایسته و مناسب ارایه میدهد . GMPمخفف ( Good Manufacturing Practices) و به معنای روشهای خوب ساخت میباشد که از جمله استاندارد های پیش نیازی در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن همانند HACCP و ISO 22000 محسوب میگردد .  GMP پایه و طبق نظام*های ایمنی مواد غذایی و اجرای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین میکند .  اصول GMP عواملی کنترلی می باشند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز خواهند داشت و نه بر یک فرایند خاص .  و یا شرایط خوب تولید چیست؟ GMP مخفف شرایط خوب تولید به عنوان فوندانسیون اصلی سیستمهای ایمنی و سلامت شامل مجموعه ای  الزامات و دستورالعمل هایی می باشد که روش ها و  تجهیزات مورد نیاز و  امکانات و کنترلهای الزامی جهت تولید محصولات با کیفیت  در زمینه های ذیل را شرح میدهد:
–     محصولات دارویی جهت انسانها و مصارف دامپزشکی است.
–     فراورده های  بیولوژیک (۲۱  CFR 600 and 21 CFR 620) .  (محصولاتی که از منابع طبیعی مثل انسان  و یا حیوان و یا میکروارگانیسم ها تهیه  می شوند) .
–     تجهیزات پزشکان (۲۱ CFR 820)
–     مواد غذایی فراوری گردیده (۲۱ CFR 100)
هدف از تدوین این ضوابط هدایت تولیدکنندگان جهت استقرار حداقل شرایط خوب تولید و  استمرار آن و تولید محصول باکیفیت میباشد و این‌که این اطمینان به‌وجود آید که محصولات تولید شده منطبق با استانداردهای شایسته و مناسب با کاربردشان و  تولید و کنترل می‌شوند و نیازهای مصرف‌کنندگان را از نظر کیفیت و  ایمنی و کارایی برآورده می‌سازند .  داشتن گواهینامه شرایط خوب ساخت (GMP Certificate) نشان دهنده رعایت بند های مندرج در آن توسط مالک این گواهینامه میباشد و به طبع آن اطمینان خاطر را به مصرف کننده در مورد کیفیت آن می دهد .


نوشته شده در : سه شنبه 19 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

سایتهای برتر


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 نوشته شده در : یکشنبه 10 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

7 نشانه سکته مغزی که نباید نادیده گرفت


7 نشانه سکته مغزی که نباید نادیده گرفتسکته مغزی


یکی از علائم سکته مغزی تاری ناگهانی دید به خصوص در یک چشم است

 

علائم سکته مغزی
سکته مغزی یعنی بسته شدن یا پاره شدن یک شریان مغزی که به‌ دنبال آن اختلال در گردش خون آن ناحیه از مغز ایجاد شده و موجب بروز علائمی مثل فلج نیمه بدن، اختلال تکلم و اختلال در راه رفتن می‌شود.

سکته مغزی هنگامی رخ می‌دهد که یک لخته خونی باعث انسداد شریان‌ خون‌رسان به مغز می‌شود (سکته مغزی ایسکمیک) و یا یک رگ خونی مغز پاره شده و خونرسانی به بخشی از مغز متوقف می‌شود (سکته مغزی هموراژیک). در عرض چند دقیقه پس از این حادثه سلول‌های مغز شروع به مردن می‌کنند. دلیل سکته مغزی هر کدام از این موارد که باشد، باید دقت داشت که با وقوع سکته مغزی بیمار در خطر مرگ قرار خواهد گرفت.

 

مهم ترین نشانه های سکته مغزی

علائم سکته مغزی بر اساس نوع سکته، محل بروز آن در مغز و شدت آن، مختلف هستند. مهم ترین علائم سکته مغزی عبارتند از:

1- تاری ناگهانی دید به خصوص در یک چشم
2- احساس بی حسی یا فلج ناگهانی در یک طرف صورت و دست یا پای یک طرف بدن
3- کاهش ناگهانی بینایی، قدرت بدن، تعادل بدن (به سختی راه رفتن)، قوای حسی، صحبت کردن و یا فهم صحبت دیگران
4- سرگیجه ی بدون دلیل یا افتادن ناگهانی روی زمین
5- سردرد ناگهانی و شدید بدون دلیل که فورا بعد از آن فرد بیهوش می شود (نشان دهنده سکته مغزی به علت خونریزی است).

6- بیهوش شدن فرد
7- به هم خوردن تعادل بدن به طور ناگهانی که احتمالا با حالت تهوع، استفراغ کردن، تب، سکسکه و یا قورت دادن غذاها به سختی همراه است.

 

سکته مغزی, علائم سکته مغزی, عوارض سکته مغزی

سردرد ناگهانی و شدید بدون دلیل که فورا بعد از آن فرد بیهوش می شوداز علائم سکته مغزی است

 


اگر شما و یا کسی که پیش شماست، دچار هر یک از علائم سکته مغزی شد، باید سریعا خودتان را به پزشک برسانید (به اورژانس زنگ بزنید و یا کسی شما را به بیمارستان ببرد)، زیرا درمان فوری سکته مغزی باعث زنده ماندن فرد و بهبود سریع تر او می شود. برخی روش های درمانی بایستی در طی ساعات اولیه بعد از شروع علائم سکته مغزی، انجام شوند. تأخیر در درمان سکته مغزی باعث مرگ فرد و یا معلولیت دائمی (مثل فلج شدن دست و پا) او می شود.


وقتی شما دچار علائم سکته مغزی می شوید، نشان می دهد خون کافی به مغز نمی رسد. آسیب ناشی از سکته مغزی می تواند موقتی و یا دائمی باشد، به عنوان مثال ممکن است دیگر نتوانید حرف بزنید و یا بعد از مدتی قدرت صحبت کردن شما بر گردد. ممکن است دچار فلج جزئی یا کامل در دست ها و یا پاها شوید. مسئله مهم این است که وقتی دچار علائم سکته مغزی گشتید، هر چه سریع تر نزد پزشک بروید. شروع زودتر درمان باعث آسیب کمتر مغز می شود و کمتر دچار فلج دائمی می شوید.


انواع سکته مغزی عبارتند از
1- سکته مغزی ایسکمیک:

اگر سرخرگی که خون را به مغز می رساند، بسته شود، این نوع سکته مغزی رخ می دهد. علل متعددی باعث بسته شدن رگ خونی می شوند، مثلا رسوب چربی ها در شریان ها (آترواسکلروز) باعث تشکیل لخته خونی می شود. گاهی اوقات، در اثر بی نظمی ضربان قلب، یک لخته خونی در قلب ایجاد می شود. سپس این لخته خونی به جای دیگری از بدن می رود که در آنجا سرخرگ رساننده خون به مغز را می بندد.

 حمله ایسکمیک گذرا در واقع یک سکته مغزی ناقص است

 

2- سکته مغزی هموراژیک:

وقتی یک رگ خونی در مغز پاره شود و باعث خونریزی در مغز شود، این نوع سکته رخ می دهد که آن هم دلایل متعددی دارد.

3- حمله ایسکمیک گذرا:

در واقع یک سکته مغزی ناقص است که در اثر گرفتگی رگ خونی رخ می دهد. اگرچه حمله ایسکمی گذرا باعث آسیب دائمی مغز نمی شود، ولی باعث بروز علائم سکته مغزی می شود که چند دقیقه و یا حتی چند ساعت طول می کشند. شما به عنوان علامت سکته مغزی نباید از این حالت چشم پوشی کنید.

 

هنگام بروز علائم سکته مغزی چه باید کرد؟
1- علائم سکته مغزی را نادیده نگیرید، حتی اگر فقط یک علامت داشتید و یا علائم خفیف بودند و یا برطرف شدند.
2- معطل نکنید. هر یک دقیقه حیاتی است، پس فورا خودتان را به پزشک برسانید.
3- اگر یکی یا چند تا از علائم سکته مغزی را برای بیش از چند دقیقه داشتید، به اورژانس (115) زنگ بزنید. آمبولانس شما را سریعا به بیمارستان می رساند.
4- زمانی را که علائم سکته مغزی شروع شده اند، بررسی کنید. این نکته مهمی است که باید به پزشک در بیمارستان بگویید.


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

چگونه بفهمیم کمبود آهن داریم؟


چگونه بفهمیم کمبود آهن داریم؟

احساس خستگی مداوم  یکی از علائم کمبود آهن در بدن است

علائم کمبود آهن
آیا می‌دانید که در جهان ۲ میلیارد نفر یعنی در حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت آن، به کم خونی ناشی از فقر آهن مبتلا هستند ؟ آهن نقش بسیار حیاتی در بیشتر عملکردهای بدن مانند حمل اکسیژن به تمامی سلول‌های بدن دارد. به علاوه آهن به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن‌ها نیز کمک می‌کند. آهن بخش مهمی از پروتئین هموگلوبین را تشکیل داده که در حمل اکسیژن از ریه به سایر بخش‌های بدن حیاتی و ضروری است.

 

زنان، به خصوص در طول سال‌های باروری، بالاترین خطر ابتلا به کمبود آهن به دلیل از دست دادن خون در دوران قاعدگی را دارند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها پیشنهاد می‌کنند که روزانه ۱۸ میلی گرم آهن برای زنان ۱۹ تا ۵۰ ساله و ۸ میلی گرم در روز برای مردان باید مصرف شود.

 

شما می‌توانید آهن را از دو منبع متفاوت بدست آورید: گیاهان و حیوانات. منابع مبتنی بر حیوانات حاوی آهن “هم” بوده و منایع گیاهی دارای آهن “غیر هم” هستند. با اینکه آهن هم می‌تواند به آسانی توسط خون جذب گردد اما برخی از مطالعات انجام شده، ارتباطی بین آهن هم و ابتلا به بیماری عروق کرونری قلبی را پیدا کرده‌اند. منابع مبتنی بر گیاهان شامل غلات غنی شده، لوبیای سفید، شکلات تلخ، عدس ، اسفناج ، سویا و نخود است.

 

از آنجایی که بیشتر افراد دارای کمبود آهن هستند شما باید به دنبال رفع و پیشگیری از آن باشید. در زیر ۵ نشانه‌ی کمبود آهن را ذکر می‌کنیم:
1- داشتن احساس خستگی به طور مداوم
در حالی که خستگی می‌تواند نشانه‌ی بیماری‌های مختلف در بدن باشد ،اما بهتر است در اینگونه موارد سطح آهن خود را بررسی کنید زیرا احساس خستگی یکی از علائم کمبود آهن در بدن است. بر اساس یافته‌های موسسه‌ی ملی خون، ریه و قلب ، خستگی شایع‌ترین علامت کمبود آهن است و به این خاطر رخ می‌دهد که بدن نمی‌تواند اکسیژن را به خون حمل کند. اگر شما در خون خود اکسیژن کافی نداشته باشید خیلی زود خسته خواهید شد. علاوه بر این، سلول‌های قرمز خون در بدن ممکن است هموگلوبین کمتری از حد نرمال و طبیعی داشته باشد و همین امر نیز موجب ایجاد خستگی در بدن گردد.

 

2- شما به طور مکرر بیمار می‌شوید
هنگامی که بدن با کمبود مواد مغذی روبرو می‌شود، سیستم ایمنی به طور طبیعی ضعیف‌تر خواهد شد زیرا آنها مواد مورد نیاز برای مبارزه با عفونت‌ها را در اختیار ندارند. دکتر مور معتقد است که سلول‌های قرمز خون به حمل اکسیژن به طحال کمک می‌کنند. طحال یک موقعیت کلیدی برای مبارزه با عفونت‌هاست. اگر بدن آهن کافی در اختیار نداشته باشد ، نمی‌تواند جلوی عفونت‌ها را بگیرد. همچنین سلول‌های قرمز خون اکسیژن را به غدد لنفاوی حمل می کنند که شامل گلبول‌های سفید مبارزه کننده با عفونت هستند. اگر کمبود آهن دارید، بدن شما گلبول سفید را به اندازه‌ی کافی تولید نخواهد کرد و همین امر نیز موجب بیمار شدن شما می‌شود.

 ریزش مو از نشانه های کمبود آهن در بدن است

 

3- داشتن ریزش مو
یکی از نشانه های دیگر کمبود آهن ، ریزش موی سر است. اگرچه ریزش ۱۰۰ عدد تار مو در روز طبیعی است اما از دست دادن قابل توجه آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی مشکلات جدی در بدن باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در دانشگاه پزشکی تگزاس، زمانی که فولیکول‌های مو نتوانند اکسیژن کافی دریافت کنند، وارد دوره‌ی استراحت می‌شوند و تا زمانی که کم خونی رفع نشود به رشد ادامه نخواهند داد. اگر متوجه ریزش موی زیاد شدید ، رژیم غذایی خود را تغییر دهید و از غذاهای سرشار از آهن استفاده نمایید. همچنین استفاده از مکمل‌های دارویی به تجویز پزشک نیز می‌تواند موثر باشد.

 

4- دارای پوستی رنگ پریده هستند
اگرچه بیشتر افراد دارای پوستی رنگ پریده هستند و ممکن است بیماری و یا نقصی در بدن نیز نداشته باشند اما رنگ پریدگی در صورت می‌تواند نشانه‌ی کمبود آهن باشد. هموگلوبین در خون برای تولید رنگ صورت کمک می‌کند و باعث خوش رنگ شدن آن می‌گردد. زمانی که سطح هموگلوبین کم باشد رنگ صورت، پریده و کم رنگ خواهد شد. هنگامی که سلول‌های خونی آهن کافی نداشته باشند ، کوچکتر و ضعیف‌تر شده و می‌توانند باعث رنگ پریده شدن صورت گردند. به خصوص اگر پلک پایینی خود را نگاه کنید متوجه این موضوع خواهید شد.


5- زبان شما متورم است
زمانی که بدن اکسیژن کافی نداشته باشد، ماهیچه ها می‌توانند متورم ودردناک شوند. ممکن است متوجه ایجاد ترک در اطراف دهان و زبان خود شده باشید. تمامی این موارد نشان دهنده‌ی کمبود آهن در بدن است. به یاد داشته باشید که اگر فکر کردید کمبود آهن دارید ، باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنید. او به شما کمک می‌کند رژیم غذایی خود را اصلاح کنید و از غذاهایی استفاده کنید که سرشار از آهن است. همچنین در صورت لزوم می‌توانید از مکمل‌های دارویی به تجویز پزشک نیز استفاده کنید.


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic